A levél küldés sikertelen!

Kérjük próbálja meg telefonon felvenni velünk a kapcsolatot!

A levél küldés sikeres!

Pipiköszönet, hamarosan jelentkezünk! Csirip!

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
 2024.02.26.    
A RED BULL HUNGÁRIA KFT. nyereményjáték szabályzata a Pesti Pipi -vel bonyolítandó RB Leipzig  -nyereményjátékra.

Ha szereted a Red Bull-t, akkor akár Te is megnyerheted Gulácsi Péter vagy Willi Orbán aláírt hazai meccs mezét. (2023-24-es Nike hazai meccsmez)
Nem kell mást tenned mint vásárolnod a Pesti Pipi  által üzemeltetett vendéglátóipari egységekben 1db bármilyen ízű Red Bull energiaitalt egy időben, és pontosan  kitöltened az adatgyűjtő kártyát
 ( név, telefonszám és e-mail cím megadása mellett)  és a vásárlást igazoló blokkal együtt  leadnod a kasszáknál ,hogy részt vehess a sorsoláson. 
A játék fődíja 1 db Gulácsi Péter vagy Willi Orbán aláírt meccsmeze ,
emellett egyéb értékes nyeremények kerültek még a  nyeremény alapba .
Nyeremények: (A nyeremények átvehetőek a Red Bull Hungária Kft székhelyén 1034 Budapest Bécsi út 68-84-B 3.emelet )
További nyeremények:
1db RBL baseball sapka 
1db RBL kulacs
1 tálca Red Bull Summer Edition 2024,
1 db RBL pamut póló,
1 db RBL pipere táska
1 db RBL vászon táska
1 db RBL napszemüveg
A  nyereményjáték  sorsolás időpontja: 2024.04.10. 11:00 óra.
Helyszíne: Pesti Pipi Corvin  1082 Budapest Corvin Sétány 5.
A nyereményjáték kezdete: 2024.03.01. A játék vége: 2023.03.31
A promócióban való részvétel, ezzel együtt a résztvevő saját adatainak a megadása, a szervező adatkezelési feltételeinek és szabályának automatikus elfogadását jelenti.
Budapest 2024.02.26.
 

 

       
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 2024.02.26.        
A RED BULL HUNGÁRIA KFT. adatkezelési szabályzata a Pesti Pipi -vel bonyolítandó RB Leipzig   -nyereményjátékra.
I. MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?
A Red Bull Hungária Kft. 2024. Március 1.  és 2024. Március 31. között a Pesti Pipi  által üzemeltetett vendéglátóipari egységekben olyan nyereményjátékot bonyolít le, amelyben a résztvevők az általuk egyidejűleg megvásárolt 1 doboz bármilyen ízű Red Bull  után megadják  az elérhetőségüket  egy erre a célra készített regisztrációs kártyán(név, telefonszám, e-mail cím) mindhárom adat megadása szükségszerű,   amit a vásárlást igazoló blokkal összetűzve leadják az Pesti Pipi vendéglátóipari egységeinek kasszájánál elhelyezett, zárt dobozokba.
A bedobott kártyák nyereménysorsoláson vesznek részt.
Jelen Szabályzat a blokkokon megadott személyes adatok kezelésének módjáról tájékoztatja Önt, amennyiben részt vesz a nyereményjátékban.
A fentiek alapján AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) - 12. és 13. cikke alapján az alábbi Szabályzatot tesszük közzé.
II. KIHEZ KERÜLNEK AZ ADATAIM?
Az Ön által a Kártyán megadott személyes adatok Red Bull Hungária Kft.-hez mint adatkezelőhöz kerülnek.
Adatkezelő neve: Red Bull Hungária Kft. (továbbiakban „Red Bull”)
Székhelye: 1034 Budapest Bécsi út 68-84-B épület
Cégjegyzékszáma: 01-09-363330
Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 11344036-2-41
Telefon: +36 1 2247310
Email: tamas.bako@redbull.com
II. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?
Az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül Ön adja meg nekünk a Kártyán:
Név;
E-mail cím;
Telefonszám.
III. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?
Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését Red Bull a nyereményjátékra vonatkozó szerződés teljesítése érdekében (Rendelet 6. cikk (1) pont) alapján kezeli. Amennyiben Ön nem adja meg részünkre a fenti személyes adatait, és az Ön vásárlást igazoló blokkját nyertesként kisorsolják a nyereményjátékban, akkor Red Bull nem fogja tudni Önt elérni, és nem tudja az Ön részére járó nyereményt átadni.
IV. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT?
Red Bull az Ön által a Kártyán megadott személyes adatokat kizárólag kapcsolattartás céljából célból kezeli, vagyis annak érdekében, hogy amennyiben az Ön Kártyáját nyertesként sorsolják ki a nyereményjátékban, akkor Red Bull el tudja Önt elérni, és át tudja adni az Önt megillető nyereményt.
V. KIK AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK?
5.1 Az Ön személyes adatai csak a Red Bull adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai részére lesznek hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben. A Pesti Pipi  az Ön személyes adataihoz nem fér hozzá, a Kártyákat tartalmazó zárt dobozokat felbontás nélkül továbbítja Red Bullhoz.
5.2  A nyereményjáték nyilvános sorsolását  2024.04.10-én 11:00-kor fogja lebonyolítani a Red Bull a Pesti Pipi Corvin  (1082 Budapest  Corvin Sétány 5.)   Ezen a sorsoláson a nyertesek nevét nyilvánosságra hozzuk.
5.3 Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által kiköltött Kártyán, papíralapon kezeljük, az adatok elektronikus adatbázisban nem lesznek tárolva.
5.4 Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.
5.5 Red Bull az Ön személyes adatait a fentieken túlmenően harmadik személynek nem továbbítja.
VI. MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?
6.1. Az Ön Kártyán szereplő személyes adatait a nyereményjáték sorsolását követő 90 napig tároljuk (a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 11.§ (7a) alapján), ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A személyes adatokat tartalmazó Kártyák megsemmisítéséről a Red Bull jegyzőkönyvet vesz fel.
6.2. A 6.1 ponttól eltérően a nyertesek személyes adatait, valamint a sorsolásról felvett közjegyzői tanúsítványt és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. által előírt dokumentumokat ezen törvény 1.§ (7a) bekezdésére tekintettel 6 évig kötelesek vagyunk megőrizni.
6.3 A nyeremények átadására vonatkozó számviteli bizonylatokat Red Bull a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) alapján 8 évig köteles megőrizni.
VII. MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?
Tájékoztatjuk, hogy Red Bull minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Red Bull és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Red Bull utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat.
VIII. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
8.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
a) Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján Red Bull tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
b) Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha Red Bull által tárolt adata (pl. emailcíme) megváltozott vagy már nem aktuális
c) Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben.
d) Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha Red Bull-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
e) Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
8.2 Red Bull indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Red Bull a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
8.3 Ha Red Bull nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
IX. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN?
9.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Red Bull-hoz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
9.2. Red Bull köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
9.3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
9.4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.
X. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA
Red Bull fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, vagy belőle töröljön. Igyekszünk Önt a Szabályzatot módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzatot aktuális tartalmát.
XI. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK
Amennyiben jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre:tamas.bako@redbull.com.
2024. Február  26.
Red Bull Hungária Kft.