A levél küldés sikertelen!

Kérjük próbálja meg telefonon felvenni velünk a kapcsolatot!

A levél küldés sikeres!

Pipiköszönet, hamarosan jelentkezünk! Csirip!

Adatvédelmi Szabályzat


A Pesti Pipi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1174 Budapest, Régivám köz 16.; Cg.01-09-304583) a továbbiakban: Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”), valamint a Európai Adatvédelmi Testület, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai alapján az általa „pestipipi.hu” domain alatt üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: Honlap)  elérhető Vendég elégedettségi űrlapon történő adatközléssel összefüggésben az alábbi egyértelmű és részletes tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat állapítja meg.
Jelen szabályzatból és tájékoztatóból megismerheti, hogy a www.pestipipi.hu honlapon, az Vendég elégedettségi űrlap kitöltése illetve az ahhoz kapcsolódó adatközlése kapcsán milyen adatkezelést végzünk. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szabályzatban foglaltakat egyoldalúan módosítsuk az Ön jogainak maximális tiszteletben tartásával. Amennyiben a módosítás érdemi részt érint (különösen az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama), úgy előzetes tájékoztatással élünk Ön felé.
A jelen adatkezeléssel összefüggésben a Társaságunk Adatkezelőként jár el, aki a vendég (ügyfél) adatokat a jelen szabályzatban foglalt célokkal összefüggésben kezelheti.
 
Társaságunk által az érintettől gyűjtött személyes adatok vonatkozásában rendelkezésre bocsátandó információk a GDPR 13. cikke alapján:
A gyűjtött személyes adatok köre a vendég elégedettségméréssel összefüggésben:Az űrlapon kizárólag anonimizált adatok (életkor,  nem, irányítószám) kerülnek rögzítésre, a vendég e-mailcímét a rendszer (az Adatkezelő részére nem elérhetően) a háttérben naplózza.  A megadott adatok tekintetében a Társaságunk mérlegeli, hogy azok szükségesek-e az adatkezeléssel érintett cél végrehajtásához.
Adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó tájékoztatás:a GDPR. 37. cikk (1) bekezdése alapján nem szükséges.
Adatkezelő személye és elérhetőségei:Pesti Pipi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1174 Budapest, Régivám köz 16.; e-mail cím: pestipipi@gmail.com)
Adatkezelés célja és jogalapja: Társaságunk a Vendég elégedettségi űrlapon Ön által közölt (rögzített) személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy szükség illetve igény esetén a kapcsolatot a vendéggel (ügyféllel) felvegye. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. A hozzájárulás megadható a portálon közvetlenül, a hozzájárulást kérő jelölőnégyzet bejelölésével. A hozzájárulás megadása szükséges feltétele annak, hogy a Társaság a vendéggel (ügyféllel) a kapcsolatot felvegye. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, vagy a hozzájárulástól eltérő, más jogszerű jogalapról tájékoztatja, illetőleg lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:A Társaság ügyvezetője, valamint az általa felhatalmazott és irányításuk alatt álló személyek, a munkaköri kötelességeik által szükséges mértékben jogosultak a fenti célokból megismerni a személyes adatokat. 
A személyes adatok tárolásának időtartama:A személyes adatokat a Társaság a megküldést követő 6 hónapon keresztül tárolja, ezt követően törlésre kerülnek.
Az érintettek jogai:Az érintett a jogszabályban meghatározottak szerint kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult arra, hogy bejelentéssel éljen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).Az  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Felelősségkorlátozás az adatkezeléssel kapcsolatban:Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok (különösen e-mail cím) profil kizárólag Önhöz tartoznak. E felelősségvállalásra tekintettel az adatok pontatlanságával, nem valós voltával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt terheli, aki az űrlapon az adatokat megadta és rögzítette.